Ordet strømforsyning henviser – overordnet set – til en kilde hvorfra  man modtager (bliver forsynet med) elektrisk strøm.

Man kan tale om et lands strømforsyning. Hermed mener man landets overordnede  energiforsyning, altså den industri (sektor) der leverer elektrisk energi til  landet eller området.

I elektroniske apparater er strømforsyningen den del af kredsløbet, der  leverer strømmen (energien) til resten af apparatet. Skal man sætte sagen på  spidsen, er der næsten altid tale om spændingsforsyninger, der giver en  fast spænding og det tilkoblede kredsløb trækker så den strøm, der er nødvendig.  En egentlig strømforsyning leverer en fast strøm, og det forbrugende  netværk skaber så et spændingsfald over sig ud fra dets aktuelle impedans. Ordet strømforsyning er bare  mere mundret og har vundet indpas i daglig tale.

Blandt ældre betydninger af ordet kan nævnes: omformer, ensretter, netdel og adapter. Nyere betegnelser er power supply og PSU  (power supply unit), sidstnævnte mest fra computerverdenen.

Strømforsyningens opgave er typisk, at omdanne et primært spændingsniveau  (f.eks. 230V vekselstrøm fra stikkontakten) til eet eller flere andre, som et  givet apparat anvender.

Elektroniske strømforsyninger kan antage mange udformninger, fra de helt  simple 'klodser' man stopper i en vægkontakt (f.eks. til at oplade en  mobiltelefon med), op til de mere avancerede typer, der f.eks. forsyner en  computer med mange forskellige spændinger.

Til laboratoriebrug anvender man variable strømforsyninger, der kan  indstilles til at fastholde en given spænding, uanset belastningen (inden for  ydeevnen). Kaldes også for en variabel spændingsforsyning.

Der findes en særlig slags strømforsyninger, der, i stedet for at fastholde  en bestemt spænding, fastholder en konstant strøm (uanset belastningen). Sådanne  konstantstrømsregulatorer  bruges f.eks. til opladning af akkumulatorer, der kun tåler en vis  strømstyrke i et  givet tidsrum.

Gammeldags strømforsyninger var udstyret med en transformator der - via elektromagnetisk udveksling - omdanner  (transformerer) een spænding til en anden. En transformator virker kun ved vekselstrøm, og har en  forholdsvis dårlig virkningsgrad.

Moderne strømforsyninger er lavet efter switch-mode princippet. Disse kan  (alt efter konstruktion) omforme enhver spænding til enhver anden. Ved hjælp af  switch-mode teknik kan man f.eks. lave en strømforsyning, der tager 12 V jævnstrøm ind fra et  bilbatteri, og giver 230 V vekselstrøm ud. Herved kan man anvende  almindelige elektriske husholdningsapparater i bilen.